Wettelijke vermeldingen & gebruiksvoorwaarden van de site

Wettelijke vermeldingen & gebruiksvoorwaarden

Verantwoordelijke uitgever

Verantwoordelijke uitgever van de site: Antoine DUMURGIER

CARL INTERNATIONAL SA
361, Allée des noisetiers
69760 LIMONEST

Handelsregister LYON B 384 841 250
Intracommunautair BTW-nr.: FR80 384 841 250
Webhost: NERIM – 102, avenue du Président Kennedy 75016 Paris

Om ons te contacteren, klik hier.

Gebruiksvoorwaarden van de site

De volgende bepalingen vormen een contractueel akkoord tussen u en CARL International. Door toegang te verkrijgen tot, te surfen op of gebruik te maken van deze website erkent u van deze bepalingen kennis te hebben genomen en aanvaardt u eraan onderworpen te zijn en de toepasselijke wetgeving en reglementering na te leven. Gebruik deze website niet indien u deze bepalingen niet aanvaardt.

CARL International kan op elk ogenblik en zonder verwittiging deze bepalingen evenals elke andere informatie op de website via een update wijzigen. CARL International kan eveneens, op elk ogenblik en zonder verwittiging, verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen aan producten, diensten of programma’s die op de site beschreven staan.

Algemene bepalingen

Deze website kan eigenaarsberichten en copyrightinformatie bevatten waarvan de inhoud gelezen en nageleefd moet worden.

U mag deze site en zijn volledige inhoud niet kopiëren, reproduceren, herpubliceren, downloaden, posten, doorgeven, verdelen of gebruiken om afgeleide werken te creëren zonder het voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van CARL International, met uitzondering van het feit dat CARL International u een niet-overdraagbaar, niet-exclusief en beperkt recht geeft om toegang te hebben tot de webpagina’s van deze site en deze weer te geven, enkel op uw computer en voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik van deze website. Dit recht wordt u toegekend op voorwaarde dat u de inhoud die op deze site wordt weergegeven niet wijzigt, dat u alle vermeldingen van auteursrechten, merken en andere eigendomsvermeldingen intact bewaart en dat u alle bepalingen en opmerkingen die bij deze inhoud gevoegd worden aanvaardt, behoudens andersluidende vermelding op deze site. Onverminderd bovenstaande bepalingen zijn alle software en andere materialen die beschikbaar zijn als downloads, toegankelijk of bruikbaar zijn vanaf deze site en hun eigen bepalingen hebben, aan voornoemde bepalingen onderworpen.

Bij niet-naleving van de voorwaarden die op deze site vermeld staan, kan CARL International automatisch de rechten die u werden toegekend, zonder verwittiging opzeggen: u moet dan onmiddellijk alle kopieën vernietigen van de gedownloade elementen die u bezit of controleert. Met uitzondering van de beperkte rechten van de vorige alinea geeft CARL International u geen expliciete of impliciete rechten noch licenties in het kader van octrooien, merken, auteursrechten en alle andere vormen van intellectuele eigendom. U bent niet gemachtigd om gespiegelde kopieën van de inhoud van deze site aan te maken op een andere website of op gelijk welke andere drager.

Specifieke beveiligingsclausules

CARL International waarborgt de juistheid, het updateniveau of de volledigheid van de informatie van deze website niet, die technische onvolkomenheden of fouten kunnen bevatten. CARL International wijst alle aansprakelijkheid af met betrekking tot het updaten van deze site en de garantie van correctheid en volledigheid van de informatie die erop gepost zou kunnen worden. Bijgevolg moet u zich verzekeren van de correctheid en de volledigheid van alle geposte informatie vooraleer enige beslissing te nemen die te maken heeft met de services, producten of andere onderwerpen die op deze site beschreven staan.

CARL International garandeert niet dat alle gesignaleerde incidenten opgelost zullen worden, zelfs wanneer ze ervoor kiest om met dit doel informatie te verschaffen.

Vertrouwelijk informatie en persoonsgegevens

De als persoonlijk beschouwde informatie die u aan CARL International verschaft om producten of diensten te ontvangen, zal enkel gebruikt worden om uw aanvraag te verwerken en zal niet aan derden doorgegeven worden, tenzij de wet ons daartoe verplicht. Elk bericht, commentaar of document dat naar CARL International verzonden wordt, zoals vragen, commentaar, suggesties of met betrekking tot de inhoud van dergelijke documenten zal als niet-vertrouwelijk beschouwd worden. CARL International is aan geen enkele soort verplichting met betrekking tot deze informatie onderworpen en heeft het recht deze te kopiëren, te reproduceren, te publiceren, te downloaden, te posten, door te geven, te verdelen, openbaar uit te hangen, afgeleide werken op basis van deze elementen en informatie uit te voeren, te wijzigen en te maken, die ze vrij mag gebruiken. Daarenboven heeft CARL International het recht om de ideeën, concepten, knowhow of technieken te gebruiken die vervat zitten in dergelijke documenten voor gelijk welk doel, met inbegrip van de ontwikkeling, de productie en de commercialisering van de producten. We zullen uw naam echter niet verspreiden en het feit dat u ons elementen of om het even welke informatie heeft doorgegeven niet publiceren tenzij: (a) u ons het recht geeft uw naam te gebruiken; (b) we u er vooraf over informeren dat deze elementen of elke andere informatie die u ons over een deel van deze site heeft voorgelegd, gepubliceerd of gebruikt zal worden met vermelding van uw naam; (c) we er door de wet toe gedwongen worden.

Globale beschikbaarheid

Deze website kan rechtstreekse of onrechtstreekse referenties bevatten naar producten, programma’s en services van CARL International die niet in uw land bekend of beschikbaar zijn. Dergelijke referenties houden geen intentie van CARL International in om deze producten, programma’s of services in uw land te verkopen of beschikbaar te maken. Raadpleeg gerust CARL International voor alle inlichtingen over producten, programma’s en services die bij u beschikbaar zijn.

Commerciële relaties

Deze website kan links of referenties bieden naar sites en webresources die niet van CARL International zijn. CARL International neemt geen enkele verbintenis op zich en biedt geen enkele garantie met betrekking tot andere websites die geen websites van CARL International zijn of resources van derden die vanop een website van CARL International gereferenceerd of toegankelijk kunnen zijn. Een link naar een site die geen site van CARL International is, betekent niet dat CARL International akkoord gaat met de inhoud ervan en met het gebruik dat er door zijn eigenaar van gemaakt kan worden. Daarenboven is CARL International geen partij van of verantwoordelijk voor transacties die u met derden zou kunnen aangaan, zelfs indien u met deze derden via een CARL International-site in contact bent gekomen (of er via een link toegang toe heeft). Bijgevolg erkent u dat CARL International niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke sites of externe resources noch voor de inhoud, de services, de producten of andere elementen die door deze sites of resources worden voorgesteld.

Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat CARL International geen enkele controle noch verantwoordelijkheid heeft over de inhoud van sites die geen CARL International-sites zijn, zelfs indien het CARL International-logo erop prijkt. Het is uw taak om de nodige voorzorgen te nemen om u tegen virussen, Trojaanse paarden of andere parasieten die uw software kunnen vernietigen te beschermen en uw informatie te beschermen zoals u het passend vindt.

Links naar deze site

Alle links naar deze website moeten een schriftelijke toelating krijgen van CARL International, uitgezonderd wanneer deze links: (a) geen kaders maken rond een websitepagina of geen andere methodes gebruiken die op gelijk welke manier de visuele voorstelling van deze website kunnen wijzigen; (b) uw relatie met CARL International niet op een verkeerde manier weergeven; (c) niet impliceren dat CARL International met uw website en uw diensten- en productenaanbod akkoord gaat (d) geen verkeerde of foute indrukken geven over CARL International of geen schade toebrengen aan het imago dat met de naam of de merken van CARL International gepaard gaat. U aanvaardt uiteindelijk dat CARL International op elk moment en naar eigen goeddunken een einde kan maken aan het toegangsrecht via de link tot deze website. In dit geval aanvaardt u alle links naar deze website onmiddellijk te verwijderen en enig merk van CARL International niet meer te gebruiken.

Grafisch ontwerp en ontwikkeling

CARL BERGER-LEVRAULT

Vertalingen

Een deel van de tekst van deze website kan beschikbaar zijn in andere talen dan het Nederlands. Deze tekst kan vertaald zijn door een persoon of enkel door software zonder menselijke interventie of correctie. Deze vertalingen worden u voorgesteld voor uw gemak en CARL International gaat geen enkele verbintenis aan over de juistheid en de volledigheid van deze vertaling die zowel door software als door mensen gemaakt is. Raadpleeg de garantiebeperking hieronder om van de bijkomende voorwaarden kennis te nemen.

GARANTIEBEPERKING

HET GEHEEL VAN ELEMENTEN, INFORMATIE, PRODUCTEN, SOFTWARE, PROGRAMMA’S EN SERVICES WORDEN GELEVERD “IN DE STAAT WAARIN ZE ZICH BEVINDEN” ZONDER GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK. BINNEN DE GRENZEN DIE TOEGELATEN ZIJN DOOR DE VAN KRACHT ZIJNDE WETGEVING GEEFT CARL INTERNATIONAL GEEN ENKELE EXPLICIETE, WETTELIJKE OF ANDERE GARANTIE VOOR DE GESCHIKTHEID TOT DE UITVOERING VAN EEN GEGEVEN WERK OF VOOR DE NIET-VERVALSING. CARL INTERNATIONAL BIEDT GEEN ENKELE GARANTIE DAT DEZE WEBSITE ZONDER ONDERBREKING, OP REGELMATIGE WIJZE, BEVEILIGD ZAL WERKEN OF DAT HIJ GEEN FOUTEN ZAL BEVATTEN.

U ERKENT EN AANVAARDT DAT INDIEN U ELEMENTEN, INFORMATIE, PRODUCTEN, SOFTWARE, PROGRAMMA’S OF SERVICES DOWNLOADT OF OP GELIJK WELKE ANDERE MANIER VERKRIJGT U DIT VOLLEDIG OP EIGEN RISICO DOET EN DAT U DE ENIGE VERANTWOORDELIJKE BENT VOOR ALLE SCHADE DIE ERUIT ZOU KUNNEN VOORTVLOEIEN MET INBEGRIP VAN GEGEVENSVERLIES OF WIJZIGINGEN AAN UW SYSTEEM.

SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN LATEN DE UITSLUITING VAN DE GARANTIES NIET TOE, IN WELK GEVAL DE HIERBOVEN VERMELDE UITSLUITING NIET OP U VAN TOEPASSING ZAL ZIJN.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

CARL INTERNATIONAL ZAL IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK GEHOUDEN WORDEN VOOR RECHTSTREEKSE, ONRECHTSTREEKSE, BIJKOMENDE, BIJZONDERE SCHADE, BIJ WIJZE VAN VOORBEELD, MET REPRESSIEF KARAKTER, DIE VOORTKOMT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF VAN ANDERE WEBSITES OF RESOURCES DIE ERMEE GELINKT ZIJN OF TOEGANKELIJK ZIJN VANAF OF VIA DEZE WEBSITE OF NOG VOOR HET GEBRUIK, HET DOWNLOADEN OF DE TOEGANG TOT ELEMENTEN, INFORMATIE, PRODUCTEN OF DIENSTEN, MET NAME ELKE FINANCIËLE OF COMMERCIËLE SCHADE, VERLIES VAN PROGRAMMA’S OF GEGEVENS IN UW COMPUTERSYSTEEM OF ANDER SYSTEEM, ZELFS INDIEN CARL INTERNATIONAL KENNIS HAD VAN DE MOGELIJKHEID DAT DERGELIJKE SCHADE KAN OPTREDEN. DEZE UITSLUITING EN AFWIJZING VAN VERANTWOORDELIJKHEID IS VAN TOEPASSING OP ALLE VORDERINGSGRONDEN OF ZE NU GEBASEERD ZIJN OP EEN CONTRACT, EEN GARANTIE, EEN DELICT OF ELKE ANDERE WETTELIJKE THEORIE.