Beleid inzake bescherming van persoonsgegevens

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens

Inleiding

CARL Berger-Levrault staat hier voor de vennootschap CARL INTERNATIONAL SA met maatschappelijke zetel te 361 Allée des Noisetiers, 69760 Limonest.

CARL Berger-Levrault verbindt zich ertoe het privéleven te respecteren en de persoonsgegevens te beschermen.

Het huidig beleid ter bescherming van de persoonsgegevens heeft tot doel u in te lichten over de verbintenissen die door CARL Berger-Levrault zijn aangegaan om te waken over de naleving van uw persoonsgegevens.

Definities

Persoonsgegevens: elke informatie die verband houdt met een fysieke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd is of kan worden met name via verwijzing naar een identificatiemiddel.

Verwerking van persoonsgegevens: elke operatie of elk geheel van operaties dat al dan niet met geautomatiseerde procedures uitgevoerd en toegepast wordt op persoonsgegevens of gehelen van persoonsgegevens.

Verantwoordelijke van de verwerking: CARL Berger-Levrault

Website:

Toepassingsgebied

Het huidige beleid voor de bescherming van de persoonsgegevens is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens die door CARL Berger-Levrault via de website toegepast worden.

Verzamelde gegevens

U kunt in het algemeen met CARL Berger-Levrault in contact komen en de website bezoeken zonder dat u uw persoonsgegevens moet meedelen.

Om u bepaalde diensten te kunnen verstrekken, kan CARL Berger-Levrault u echter vragen uw persoonsgegevens mee te delen, bijvoorbeeld om een contactvraag of een vraag voor documenten te beantwoorden, een sollicitatiedossier op te volgen.

Zo kunnen uw gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, enz.) en andere informatie verzameld worden, zoals deze die noodzakelijk is om uw account op de Supportsite aan te maken zodat u toegang heeft tot uw interactieve ruimte om met onze Project- en Supportservices contact op te nemen of tot gegevens die met uw loopbaan te maken hebben wanneer u op onze sites solliciteert.

In alle gevallen beperkt CARL Berger-Levrault zich ertoe relevante, passende, niet-overdreven persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor het voltooien van de doeleinden die vooraf bepaald werden. CARL Berger-Levrault neemt alle nuttige maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens correct, volledig en indien nodig bijgewerkt zijn.

Doeleinden van de verzameling

CARL Berger-Levrault verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken op een loyale, wettelijke en transparante wijze.

Het gebruik, volgens de hierna opgesomde doeleinden, van uw gegevens door CARL Berger-Levrault, is toegelaten door de wettelijke en reglementaire bepalingen omdat het:

 • Noodzakelijk is om onze wettelijke en reglementaire verplichtingen na te komen tegenover de overheidsinstellingen of de bevoegde overheden;
 • Noodzakelijk is om een overeenkomst af te sluiten of uit te voeren;
 • In bepaalde gevallen noodzakelijk is voor onze legitieme belangen in het nastreven van de hieronder beschreven doelstellingen;
 • In sommige omstandigheden met uw toestemming uitgevoerd wordt.

De verwerkingen die door CARL Berger-Levrault worden uitgevoerd, beantwoorden aan uitdrukkelijke, legitieme en welbepaalde doelstellingen.

Uw gegevens kunnen namelijk voor de volgende doeleinden verwerkt worden:

 • Opvolging van uw online ingediend sollicitatiedossier op een van onze websites;
 • Uitnodigingen tot onze webinars of andere events;
 • Verzending van commerciële informatie over onze producten of diensten;
 • Antwoord op uw contactaanvragen en vragen tot verzending van commerciële documentatie;
 • Beheer van uw account op de Supportsite en gebruik van de bijbehorende diensten.

Het doeleinde van de verzameling zal u op het ogenblik van voornoemde verzameling nauwkeurig worden aangegeven.

Gegevensoverdracht

CARL Berger-Levrault deelt uw persoonsgegevens enkel mee aan gemachtigde en welbepaalde bestemmelingen.

Er zal geen enkele overdracht naar derden gebeuren voor commercieel gebruik zonder uw voorafgaandelijke toestemming.

De bestemmelingen van uw gegevens zijn de betrokken diensten van CARL Berger-Levrault en, in voorkomend geval, de gemachtigde personen:

 • Van onze filialen die voor meer dan 50% door CARL Berger-Levrault gecontroleerd worden of van vennootschappen die CARL Berger-Levrault voor meer dan 50% controleren en dit voor doeleinden van intern beheer, indienstneming of commerciële of administratieve contacten (volgens de aard van de informatie of van de dienst die u gevraagd heeft);
 • Van onze leveranciers, dienstverleners en met name zijn technische dienstverleners om u de informatie of de service te leveren die u gevraagd heeft (mailing, gegevensopslag…). Krachtens hun contract zijn deze leveranciers van services niet gemachtigd deze inlichtingen te gebruiken noch te verspreiden behalve in de mate die noodzakelijk is om de services te leveren of zich naar de vereisten te schikken die door de wet voorzien zijn;
 • Van een gerechtelijke overheid wanneer CARL Berger-Levrault hiertoe door de wet gedwongen wordt.

Bewaring van de gegevens

De bewaarduur van uw persoonsgegevens hangt af van de verwerkingsdoeleinden waarvoor ze gebruikt worden.

CARL Berger-Levrault bewaart uw gegevens volgens verschillende criteria:

 • Voor de duur die noodzakelijk is voor het vervullen van onze legitieme doelstellingen,
 • Totdat u uw toestemming intrekt,
 • Voor de duur die opgelegd is door de wettelijke en reglementaire bepalingen die op ons toepasselijk zijn.

De bewaarduur zal u op het ogenblik van de verzameling nauwkeurig worden aangegeven.

Cookies

Cookies zijn getuigen van de verbinding die worden neergelegd en gelezen in de terminal van een surfer en die door de website gebruikt worden om naar de browser van de surfer informatie te verzenden en deze browser de mogelijkheid te geven informatie naar de site van herkomst te versturen (bijvoorbeeld een identificatiemiddel van een sessie, de keuze van een taal of een datum).

CARL Berger-Levrault gebruikt cookies met als enig doel uw identificatie te bewaren en de taal te beheren en enkel op de site support.carl-software.com.

U kunt deze cookies weigeren door de browserinstellingen te activeren die ervoor zorgen dat ze niet op uw systeem opgeslagen worden.

Beveiliging van de gegevens

CARL Berger-Levrault heeft fysische en logische beveiligingsmiddelen ingezet om de beveiliging, de vertrouwelijkheid en de veiligheid van uw persoonsgegevens te verzekeren.

Rechten van de personen

U beschikt voor de persoonsgegevens die door CARL Berger-Levrault verzameld werden over een toegangs-, verbeterings-, overdraagbaarheids-, verwijderingsrecht en over het recht een beperking van de uitgevoerde verwerking te vragen.

In de veronderstelling dat de gegevensverwerking op uw toestemming gebaseerd zou zijn, kunt u deze toestemming tot verwerking op elk ogenblik intrekken.

U kunt voormelde rechten met een schriftelijke en gedetailleerde vraag uitoefenen die per e-mail gericht wordt aan het volgende adres: dpo@berger-levrault.com of per post: CARL Berger-Levrault, Informatique et libertés, 361, allée des noisetiers, 69760 Limonest, samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs.

CARL Berger-Levrault zal binnen één maand vanaf de geformuleerde aanvraag bepalen of deze laatste al dan niet ontvankelijk is. In de veronderstelling dat deze vraag ontvankelijk is, zal CARL Berger-Levrault de gevraagde informatie leveren of de ingeroepen rechten binnen de voormelde termijn toepassen.

Indien, rekening houdend met de complexiteit van de aanvraag of met het aantal ontvangen aanvragen, voormelde termijn niet nageleefd kan worden, zal CARL Berger-Levrault u, vooraleer deze is afgelopen, erover informeren dat haar beslissing met maximum twee maanden is uitgesteld.

In de veronderstelling dat CARL Berger-Levrault geen gevolg zou geven aan uw vraag, zal ze u binnen een maand vanaf de geformuleerde vraag informeren over de reden waarom ze niets doet en over uw mogelijkheid klacht in te dienen bij de CNIL.

In elk geval heeft u het recht klacht in te dienen bij de CNIL indien u meent dat het gebruik van deze gegevens niet overeenstemt met de Europese wetten en verordeningen.

Update van dit beleid

Dit beleid kan te allen tijde bijgewerkt worden naargelang de wettelijke en reglementaire context en de aanbevelingen van de bevoegde nationale overheid; bijgevolg raden we u aan deze regelmatig te raadplegen.